Specialtilbuddet Satellitten

Satellitten ved Langå Skole er et undervisnings- og fritidstilbud til børn og unge med særlige behov.

Børnene i Satellitten har typisk indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og/eller damp/ADHD.

Undervisnings- og fritidstilbuddet er for elever i 0.-10. klasse.

Rammerne for Satellittens elever er et fælles hus og en pavillon, hvor den enkelte klasse har set eget afsnit med egen indgang.

Omkring hver enkelt elev er tilknyttet et team af voksne, typisk en lærer og to pædagoger. De tre voksne følger den enkelte elev gennem dagen.

Satellitten har et tæt samarbejde med Langå Skole, hvor faglokaler lånes. Såfremt eleven har ressourcerne, har eleven mulighed for at deltage i undervisningen på Langå skole med henblik på senere inklusion eller deltage i enkelte timer, eksempelvis musik eller idræt.

Satellitten lægger stor vægt på forældresamarbejde. Elevens individuelle lærings- og handleplan udarbejdes i samarbejde med forældrene. Ligeledes er forældre altid velkomne i Satellitten.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer er det målet at fremme elevens personlige udvikling. Målet er, gennem en individuelt tilrettelagt undervisning, at styrke elevens forskellige udviklingspotentialer, således at livskvaliteten højnes og aktiv deltagelse i samfundet fremmes.

Planlægning af mål for den enkelte elevs undervisning tilrettelægges i samarbejde med elevens pårørende og tager altid udgangspunkt i elevens ressourcer. Undervisningsforløb evalueres og justeres løbende. Kvalitative resultatkrav for den enkelte elev måles på, hvorvidt undervisningsmålene er nået.

Servicemål Satellitten vil arbejde på:

  • At elevens individuelle undervisningsplan udarbejdes i samarbejde med forældre.
  • At undervisningen tager udgangspunkt i elevens forudsætninger.
  • At eleven opnår faglige kompetencer.
  • At eleven opnår sociale kompetencer.
  • At skolen løbende har kontakt til elevens netværk.

Inklusionsmål Satellitten vil arbejde på:

  • At den enkelte elev, når det er muligt, vil blive inkluderet til undervisningslektioner på Langå Skole.
  • At den enkelte elev, når det er muligt, vil blive inkluderet i flere fag på Langå Skole.
  • At den enkelte elev vil blive udsluset til skole i hjemmeområdet, såfremt det er muligt.
  • At skolen vil samarbejde med forældre, specialvejledere m.m. med henblik på udslusning.