Satellitten

Satellitten på Langå Skole er et specialtilbud, der fungerer som heldagstilbud for børn og unge med særlige behov.

Satellitten er et kombineret undervisnings- og fritidstilbud. Målgruppen er børn med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

Satellittens SFO og skole bruger samme lokaler.

For optagelse i Satellitten kontaktes de centrale visitationsudvalg, Randers Kommune, telefon 89 15 11 11.

Kørsel til og fra skole foregår ved taxa. Enkelte forældre, der har mulighed for det, henter og bringer selv deres børn

Satellittens elever har typisk vanskeligheder inden for Autisme (ASF) eller ADHD. I undervisningsforløb er det Satellittens målsætning at tage afsæt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer.

Satellitten bygger på den tanke, at forudsætningerne for læring hos Satellittens elever er forudsigelighed, genkendelighed, overskuelighed og tydelige voksne. I undervisningen lægges der vægt på ros og succesoplevelser, tryghed, faste rammer og struktur.

Målet med fritidsdelen er at give rum for eleven. Dog ser skolen på den enkelte elevs behov, og hvad eleven, ud fra den individuelle elevplan, har som indsatsområde. I fritiden er der givet plads til elevstyrede, men dog strukturerede, aktiviteter.

Fritidsdelen begynder med samling, hvor eleverne hører om de forskellige muligheder, og ud fra dette planlægges eftermiddagen. For nogle elever er det nødvendigt at støtte med eksempelvis et tidsskema eller et æggeur. Aktiviteter i fritidsdelen kan også være motorisk træning, øvelse i fælles leg eller fordybelse. Det kan være ture ud af huset, pigeklub, IT, leg i skoven, leg på legepladsen, samvær med en voksen m.m.

Satellitten befinder sig bag Langå Skole i pavilloner, hvor den enkelte klasse har sit eget afsnit med egen indgang. Hurtigste tilgang er via Sportsvænget ved Langå Idrætscenter.

Omkring hver enkelt elev er tilknyttet et team af voksne, typisk en lærer og to pædagoger. De tre voksne følger den enkelte elev gennem dagen.

Satellitten har et tæt samarbejde med Langå Skole, hvor faglokaler lånes. Såfremt eleven har ressourcerne, har eleven mulighed for at deltage i undervisningen på Langå skole med henblik på senere inklusion eller deltage i enkelte timer, eksempelvis musik eller idræt.

Satellitten lægger stor vægt på forældresamarbejde. Elevens individuelle lærings- og handleplan udarbejdes i samarbejde med forældrene. Ligeledes er forældre altid velkomne i Satellitten.

Overordnet målsætning

Med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer er det målet at fremme elevens personlige udvikling. Målet er, gennem en individuelt tilrettelagt undervisning, at styrke elevens forskellige udviklingspotentialer, således at livskvaliteten højnes og aktiv deltagelse i samfundet fremmes.

Resultatkrav

Planlægning af mål for den enkelte elevs undervisning tilrettelægges i samarbejde med elevens pårørende og tager altid udgangspunkt i elevens ressourcer. Undervisningsforløb evalueres og justeres løbende. Kvalitative resultatkrav for den enkelte elev måles på, hvorvidt undervisningsmålene er nået.

Servicemål

Servicemål Satellitten vil arbejde på:

  • At elevens individuelle undervisningsplan udarbejdes i samarbejde med forældre.
  • At undervisningen tager udgangspunkt i elevens forudsætninger.
  • At eleven opnår faglige kompetencer.
  • At eleven opnår sociale kompetencer.
  • At skolen løbende har kontakt til elevens netværk.

Inklusionsmål

Inklusionsmål Satellitten vil arbejde på:

  • At den enkelte elev, når det er muligt, vil blive inkluderet til undervisningslektioner på Langå Skole.
  • At den enkelte elev, når det er muligt, vil blive inkluderet i flere fag på Langå Skole.
  • At den enkelte elev vil blive udsluset til skole i hjemmeområdet, såfremt det er muligt.
  • At skolen vil samarbejde med forældre, specialvejledere m.m. med henblik på udslusning.