Satellitten

Satellitten Langå Skole er en specialklasseafdeling for børn og unge med særlige behov

Børnene i Satellitten har typisk indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder og lettere socio-emotionelle udfordringer m.m.

Specialklasserækken er for elever i 0.-10. klasse.

Der er desuden en special SFO tilknyttet Satellitten.

For visitering til Satellitten kontaktes det centrale visitationsudvalg ved Randers Kommune.

Vi tror på, at børn gør det rigtige, hvis de kan .

Satellittens pædagogik tager afsæt i et TEACCH inspireret perspektiv med principper om visualiseret, struktureret special pædagogik. Kerneværdier i TEACCH er:

 • Undervisning
 • Udvikling
 • Værdsætte
 • Samarbejde
 • Fælles tilgang
 • Holistisk/helhedsorienteret

Vi prioriterer undervisning højt. Undervisning kombineret med overvejelser om fysisk indretning, skema, arbejdssystemer, instruktioner og assesment understøtter den enkelte elevs særlige behov, selvstændighed, fleksibilitet, kontrol over eget liv og gode selvfølelse.

Vi møder eleverne med anerkendelse og med elevens trivsel i fokus - skaber ro, overblik og tryghed således, at elevens udviklingspotentiale styrkes.

Når vi møder udfordrende adfærd har vi en Low Arousal tilgang - vi er undersøgende og nysgerrige. 

Eleverne i Satellitten har alle brug for en grad af forudsigelighed og struktur. Derfor søger vi at skabe genkendelighed gennem tydelige/nære voksne og en struktureret hverdag. Vi søger at styrke elevens nysgerrighed og lyst til at lære.  Eleverne undervises i mindre grupper, hvor der tages højde for individuelle behov, og hvor eleven føler sig set, hørt og mødt.

 • Vi har hele tiden for øje at bygge på barnets styrker og færdigheder.
 • Vi ser MED barnet og ikke kun PÅ barnet.
 • Vi arbejder proaktivt frem for reaktiv.
 • VI TØR TÆNKE ANDERLEDES.
 • Vi tror på, at relationen til barnet er bærende for at kunne stille krav.

Citater fra elever

Du kan godt være skrap, men du er aldrig sur.

Det er lige som om, at I ved hvad jeg tænker.

Hvorfor snakker vi egentligt om mobning - det sker jo ikke her.

Satellitten ligger på Langå Skole tæt ved natur og skov - i et afgrænset område på skolen med et fælles hus og klasselokaler på selve skolen, hvor hver afdeling/klasse har sit eget afsnit med egen indgang. Der er en unik mulighed i Satellitten for at integrere naturen i dagligdagen og bruge de skønne omgivelser som frirum – og den mulighed benytter vi. Vi har eksempelvis en skolehave, som vi inddrager i undervisningen.

Satellitten har et tæt samarbejde med Langå Skole, hvor faglokaler lånes. Såfremt eleven har ressourcerne, har eleven mulighed for at deltage i undervisningen på Langå Skole med henblik på senere inklusion og/eller eksamen. Det er også muligt at deltage i enkelte timer, her tager vi igen udgangspunkt i elevens styrker.

Satellittens special SFO er ligeledes i Satellittens lokaler.

I Satellitten er der mulighed for at blive tilmeldt Satellittens SFO. Satellittens SFO har åbent alle dage hverdage 6.30-17.00.

Herudover er der i skolernes ferieperioder åbent 6.30-17.00 bortset fra:

 • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag,
 • Grundlovsdag 5. juni
 • Dagene fra og med den 24. december til og med 31. december.

Der er lukket i Satellittens SFO i uge 29 og 30.

Uge 31 er i samarbejde med Langå Skoles SFO og kan foregå i deres lokaler.

Ved meget få tilmeldte børn i Satellittens SFO i ferieperioder kan der også blive tale om samarbejde med den almene SFO.

Der er følgende valgmuligheder for SFO i Satellitten:

 • SFO I – er gældende for elever 0.-3. klassetrin.

Sædvanligvis åben fra. kl. 06.30 til skoledagens begyndelse og fra skoledagens ophør til kl. 17.00.

 • Morgentilbud – 0.-3. klassetrin

Sædvanligvis åben fra kl. 6.30 til skoledagens begyndelse. Der er ingen pasning i skolernes ferier.

 • Morgen- og ferietilbud – 0.-3. klassetrin

Tilbuddet omfatter mulighed for pasning fra kl. 06.30 til skoledagens begyndelse på skoledage og i skolernes ferieperioder. 

Satellittens morgen SFO foregår i samarbejde med den almene SFO på Langå Skole. 

 • SFO II og SFO III – 4.-9./10. klassetrin

Åbningstiden er kl. 14.00-17.00 samt i skolernes ferieperioder fra kl. 08.00-17.00.

Bortset fra:

 • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag,
 • Grundlovsdag 5. juni
 • Dagene fra og med den 24. december til og med 31. december.
 • Uge 29 og 30 (lukket).

Der kan findes yderligere information om SFO muligheder på Randers Kommunes hjemmeside.

Søg om plads i Satellittens SFO.

Satellitten har et udvidet gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene. Vi betragter forældrene som ligeværdige – og sammen når vi længst. Elevens specialpædagogiske elevplan udarbejdes i samarbejde med forældrene. Forældre er altid velkomne i Satellitten efter aftale.

Citater fra forældre

Det er et helt andet barn vi har fået.

Det er tydeligt for os forældre at mærke, at I er tydelige, empatiske og kompromissøgende voksne.

Vi udarbejder specialpædagogisk elevplan på den enkelte elev. Der opstilles både faglige, personlige og sociale læringsmål for den enkelte elev. Udgangspunktet er UPV-ordene;

 • Faglighed og praksisfaglighed
 • Samarbejdsevne, tolerance, respekt
 • Motivation, ansvarlighed, mødestabilitet, selvstændighed, valgparathed

Lærere og pædagoger reviderer elevens specialpædagogiske elevplan minimum 2 gange om året. Der opstilles og evalueres løbende på elevens individuelle læringsmål. Målene opstilles med udgangspunkt i elevens styrkesider. Eleverne medinddrages i evalueringen og opstillingen af mål i det omfang, det er muligt. Den specialpædagogiske elevplan ligger til grund for skole-hjem samtaler, netværksmøder, revisitationer og fungerer som eventuel skoleudtalelse.

Citat fra elev

Jeg glemte helt, at jeg hader matematik.

Satellitten arbejder tæt sammen med PPR. Personalet deltager i sparring med PPR psykolog. Her drøftes den enkelte elevs udvikling og trivsel. Personalet modtager supervision i forhold til forskellige problemstillinger og videreudvikling af den pædagogiske praksis. Derudover samarbejdes der med relevant fagpersonale om den enkeltes elevs trivsel og udvikling.

Satellitten vil arbejde på:

 • Den enkelte elev vil blive inkluderet til undervisningslektioner på Langå Skole, når det er muligt.
 • Den enkelte elev vil blive inkluderet i flere fag på Langå Skole, når det er muligt.
 • Den enkelte elev vil blive udsluset til skole i hjemmeområdet, såfremt det er muligt.
 • At samarbejde med forældre, specialvejledere m.fl. med henblik på udslusning.

I henhold til folkeskoleloven har børn i Satellitten ret til at modtage befordring af kommunen. Kørsel til og fra skole/Satellitten foregår som udgangspunkt med taxa. Befordring kan dog indebære flere forskellige transportmuligheder. En af dem er, at forældrene selv transporterer deres barn, hvorefter forældrene vil skulle ansøge om befordringsgodtgørelse.

Der er ligeledes transport til og fra vores special SFO på skoledage. Befordring til og fra SFO i skoleferier kræver at barnet har en §41.

Randers Kommunes hjemmeside kan du søge om hjælp til at dække merudgifter ved handicap, hvis der er behov for befordring til og fra Satellitten i skoleferier.