Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er ekstra tid, som skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Den understøttende undervisning fungerer som fleksibel undervisningstid, som skolen bruger til at skabe en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og aktiviteter.

Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.

Omlægning af understøttende undervisning

I skoleåret 2021/2022 har skolen benyttet sig af muligheden for at omlægge en del af den understøttende undervisning.

Omlægningen betyder færre lektioners understøttende undervisning og dermed en kortere skoledag for visse af skolens elever.

Ressourcerne omlægges til aktiviteter, der indgår i den øvrige undervisning.

Det er skolechefen, der efter ansøgning fra skolelederen, har godkendt at forkorte skoledagen i 4.-9. klasse.

På Langå Skole har vi omlagt 2 timer pr. uge for 4.-9. klassetrin samt specialklasserækken.

Timerne anvendes til at være to voksne i klassen. I skemaet er de registreret som Toma og TOda.

Med omlægningen sigter vi på, at anvendes timerne i årsplanlægningen til særlige faglige indsatser. Timerne tillægges teamet, så den enkelte elev, klasse, årgang kan tilgodeses med holddelingstiltag, der understøtter en indsats i forhold til trivsel og faglighed. Indsatserne kan ligeledes have karakter af komprimerede læringsforløb, som intentionen er i reformen.