Klassekasser og sponsorering

Langå Skoles har udarbejdet principper for, hvordan klassekasser og sponsorering skal håndteres.

Klassekasser

Langå Skole har en masse kreative lærere med masser af ideer til spændende aktiviteter og steder, hvor undervisningen kan suppleres, og skolebestyrelsen anbefaler, at forældrene opretter en klassekasse.

På forældremøder kan klassens forældre vedtage oprettelsen af en klassekasse.

Det anbefales, at en repræsentant for klassen opretter en konto i et pengeinstitut med en eller to forældrerepræsentanter som hæveberettigede. Mange pengeinstitutter opretter sådanne konti i klassens navn, så en evt. rentetilskrivning ikke belaster opretteren skattemæssigt.

Ved klassekassens oprettelse aftales procedurer for indbetaling, anvendelse og udbetaling.

Ved hvert forældremøde fremlægger forældrerådet regnskab for klassekassen.

Indbetalinger til en klassekasse er frivillig og skal, så vidt det er mulig, foregå anonymt. Der må ikke foretages systematiske indsamlinger.

Klassekassen er solidarisk. Kan/vil en elevs forældre ikke betale, har eleven samme ret til at nyde godt af klassekassen på lige fod med andre elever. Ligeledes har tilflyttende elever samme ret til at nyde godt af klassekassen uden forudgående indbetalinger.

Elever kan ved fraflytning fra klassen ikke kræve sin indbetaling tilbage.

Sponsorering

Elever, forældre og skole kan ved indsamlinger og lignende skaffe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen.

Sponsorering må aldrig få indflydelse på undervisningen indhold og tilrettelæggelse.