Klassekasser og sponsorering

Langå Skoles har udarbejdet principper for, hvordan klassekasser og sponsorering skal håndteres.

Klassekasser

På forældremøder kan klassens forældre vedtage oprettelsen af en klassekasse.

Langå Skole har en masse kreative lærere og forældre med masser af ideer til spændende aktiviteter i og uden for skoletiden, hvor undervisningen kan suppleres.

Skolebestyrelsen anbefaler, at forældrene opretter en klassekasse.

Ved klassekassens oprettelse aftales procedurer for indbetaling, anvendelse og udbetaling.

Det anbefales, at en repræsentant for klassen opretter en konto i et pengeinstitut med en eller to forældrerepræsentanter som hæveberettigede. Mange pengeinstitutter opretter sådanne konti i klassens navn, så en evt. rentetilskrivning ikke belaster opretteren skattemæssigt.

Regnskab for klassekassen skal kunne fremlægges på opfordring.

Indbetalinger til en klassekasse er frivillig og skal, så vidt det er mulig, foregå anonymt. Der må ikke foretages systematiske indsamlinger.

Kan/vil en elevs forældre ikke betale, har eleven samme ret til at nyde godt af klassekassen på lige fod med andre elever. Ligeledes har tilflyttende elever samme ret til at nyde godt af klassekassen uden forudgående indbetalinger.

Elever kan ved fraflytning fra klassen ikke kræve sin indbetaling tilbage.

Sponsorering

Elever, forældre og skole kan ved indsamlinger og lignende skaffe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen.

Sponsoren kan ikke stille betingelse omkring indflydelse på undervisningens indhold og tilrettelæggelse.

Samarbejdet mellem skolen og en sponsor kan ikke forpligte skolens parter i forhold til sponsors produkter.

Aftaler om sponsering godkendes af skolens ledelse.

Skolebestyrelsen orienteres om konkrete tilfælde af sponsering.