Skole-hjem-samarbejde

Da skole-hjem-samarbejdet vægtes meget højt, har Langå Skole vedtaget en række principper for kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem.

Forbindelsen mellem skole og hjem er et vigtigt grundlag for elevernes skoleforløb og hele skolens virke.

Skole-hjem-samarbejdet skal medvirke til at give eleverne optimale vilkår for en faglig og personlig udvikling.

Samarbejdet bygger på en tæt, løbende kontakt, hvor personligt kendskab, gensidig tillid, respekt samt åbenhed og ligeværd er fundamentale elementer.

Det forventes at forældre, elever, ledelse og personale alle yder en positiv indsats i samarbejdets ånd.

Arbejdet tager udgangspunkt i det enkelte barns situation i forhold til undervisning, fritid, kammerater og de voksne personer, der indgår i barnets hverdag.

Samarbejdet gennemføres i form af samtaler, forældremøder, elevplaner, skriftlige meddelelser og lignende.

Kommunikationen mellem skole og eleven/hjemmet foregår hovedsageligt via de kommunikationskanaler, skolen stiller til rådighed for personale, elever og hjemmene.

Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som hovedregel indenfor 3 arbejdsdage.

Kerneteamet er centrale personer i formidlingen af skole-hjem-samarbejdet.

I hver klasse oprettes klasseforældreråd. Klasseforældrerådene deltager i planlægning og gennemførelse af møder og arrangementer.

Skolebestyrelsen afholder årligt møde for alle skolens forældre.

Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner

Alle elever på alle folkeskolens klassetrin have udleveret en elevplan

Formålet med elevplanen er at styrke:

  • grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse og derigennem forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev.
  • den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen.
  • samarbejdet mellem skole og hjem.

Planen indgår i den regelmæssige underretning af eleven og forældrene om elevens udbytte af skolegangen.

Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring. Ved skole-hjemsamtalen fastsætter elev/forældre og lærere i fællesskab udviklingsmål.

Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven.

Skolen tager, i sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger.

Skole- hjemsamtaler afvikles løbende indenfor lærernes arbejdstid, således at hvert hjem får mulighed for mindst én samtale om året. Øvrige samtaler afvikles efter behov.