Specialundervisning

Specialundervisningens formål er at skabe de bedst mulige udviklingsmuligheder for den enkelte elev. Se Langå Skoles principper for specialundervisning her.

Specialundervisningen tilbydes til alle elever, der har behov. Ressourcemæssige og praktiske forhold sætter en øvre grænse for specialundervisningens kapacitet, men der prioriteres således, at så mange elever som muligt tilgodeses.

Dansk og matematik har højeste prioritet indenfor fagrækken, og af de resterende fag vægtes engelsk som det vigtigste.

Undervisningen planlægges, så det matcher den enkelte elev bedst muligt. Det kan være indenfor eller udover elevens normale skema. Der laves nye planer tre-fire gange årligt, således at specialundervisningen fungerer hele skoleåret og med en fleksibel struktur, som kan tage højde for de skiftende behov.

Henvisning sker via koordineringskonference/tværfagligt møde. Henvendelse kan komme på baggrund af forældrehenvendelse, elevudsagn eller læreres iagttagelse. Oftest drøftes sagen med specialundervisningslærerne inden henvisningen, og under alle omstændigheder tages disse med på råd, inden en endelig beslutning tages på koordineringskonferencen/tværfagligt møde.

Alle parter er naturligvis orienteret og opfattes som centrale parter i samarbejdet.

Specialundervisningslærerne laver planer og orienterer de involverede parter og ledelsen.

Forældre indkaldes til forældresamtaler som led i den løbende dialog om elevens udvikling.

Der afholdes jævnligt – 10-12 gange årligt – koordineringskonferencer/tværfaglige møder, hvor kontaktpsykologen og skolens leder sammen med lærerne, andre fagfolk (læsekonsulent m.fl.) og engang imellem forældre drøfter forskellige problemstillinger og søger konstruktive løsninger. Ved de tværfaglige møder deltager socialrådgivere, sundhedsplejersken, SFO-lederen, tale-høre-konsulenten og andre efter behov.

Nogle af de handleplaner, der laves på disse møder, kan indeholde regulering eller iværksættelse af specialundervisning.

AKT-lærerne kan opdage behov, som de drøfter med elevens lærer(e). Elever og forældre kan henvende sig med et problemfelt, som AKT-lærerne deler med specialundervisningslærerne, hvis det er relevant. De kan desuden indgå som samarbejdspartnere i forbindelse med specialundervisningen. Sammen med skolens øvrige personale er de to grupper opmærksomme på det forebyggende arbejde.

Specialundervisningslærerne arbejder tæt sammen med elevernes klasselærere. Ledelsen orienteres om nye planer, og der holdes et årligt møde, hvor faktiske forhold, visioner og andet relevant drøftes. Derudover deltager mindst en af specialundervisningslærerne i mindst et skolebestyrelsesmøde.

Specialundervisningslærerne har mulighed for sparring via PPR, Pædagogisk Center og lignende.