Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarter, mobiltelefoner, fravær og fritagelse, undervisning, ødelagte ting og ordensregler.

Vi forventer, at alle gør en indsats for, at Langå Skole er et trygt og spændende sted at være.

Vi forventer bl.a., at man:

 • taler ordentligt til og om andre.
 • behandler andres ting med almindelig respekt.
 • passer på skolens ting.
 • er opmærksom på andre.
 • rydder op efter sig.
 • møder til tiden.
 • deltager aktivt i undervisningen.
 • ikke medbringer ting, som kan være farlige eller opfattes provokerende.
 • gør andre opmærksom på, hvis man ser eller hører noget, man ikke synes er i orden.
 • i det hele taget skal være aktiv i den fælles kamp mod mobning.

Sanktioner hvis reglerne overtrædes

I langt de fleste tilfælde klares situationen med en snak med en eller flere af de voksne. Hvis overtrædelsen gentages eller er særlig alvorlig, vil elevens forældre blive orienteret, og vi vil sammen lave aftaler for at undgå lignende situationer i fremtiden.

Vi vil helst have, at eleverne rører sig og får frisk luft, og vi tror også, at det er bedst for eleverne at være sammen med andre.

Det kan være, en klasse bestemmer, at den nogle gange skal noget særligt, og så skal dens elever selvfølgelig være med til det.

Det kan også være, at klassens indeordning er sløjfet, fordi klassen ikke har levet op til reglerne. Hvis det er sket, skal klassens elever naturligvis opholde sig udenfor bygningerne i frikvarterene.

Der er forskellige legepladser og områder, hvor eleverne kan udfolde sig. Elevernes klasselærer fortæller dem, hvilke legepladser og områder, der er beregnet til deres klassetrin. 

Der er altid gårdvagter i frikvartererne. Har en elev det skidt eller ser eller hører den noget, den synes er forkert, skal den altid henvende sig til gårdvagten, som vil hjælpe. Kan eleven ikke finde gårdvagten, kan den komme ind på kontoret.

Eleverne må kun forlade skolen, hvis de har fået tilladelse til det af en voksen.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør.

Det er op til det enkelte klasseteam at afgøre hvor og hvornår, du må bruge dine digitale apparater. F.eks. bør hverken elever eller personale bruge disse til private formål i undervisningssituationer.

Din brug af apparaterne må ikke virke generende på andre elever eller voksne. Det vil bl.a. sige, at du ikke må fotografere eller optage lyd/video mod en andens vilje. Dette gælder for både elever og personale.

Skulle du mod forventning bruge din mobiltelefon eller andet uhensigtsmæssigt i henhold til ovenstående, vil apparatet blive inddraget og afleveret på kontoret.

 

Sygdom

Hvis et barn bliver sygt med kortvarigt fravær, skal skolen informeres via kontaktbogen, når skolegangen genoptages. Alvorlig eller længerevarende sygdom bedes meddelt klasselæreren eller skolens ledelse.

Fritagelse for undervisning

Klasselæreren kan give en elev fri i én dag. Skolelederen kan give fri i en længere periode.

Det anbefales, at forældrene prøver at lægge deres ferie samtidig med skolens ferier, så eleverne fritages mindst muligt for undervisningen.

Sanktioner hvis reglerne overtrædes

Hvis en elevs fravær virker mistænkeligt, vil vi kontakte forældrene, så vi sammen med dem kan få dannet et billede af den egentlige årsag til fraværet. Mistanken kan vækkes pga. fraværets omfang, karakter eller mønster. Skolelederen er oftest involveret i dette arbejde og i nogle tilfælde deltager sundhedsplejersken, socialrådgiveren, AKT-læreren, UU-vejlederen og andre fagpersoner også.

Vi vil gerne have, at eleverne bliver så dygtige som muligt. Det er vigtigt, at eleverne deltager aktivt i undervisningen og markerer flittigt, både med spørgsmål og svar. Dermed er eleverne også med til at gøre undervisningen mere spændende for deres klassekammerater.

Vi opfatter lektier som en del af undervisningen og forventer, at eleverne laver dem efter bedste evne. Eleverne kan eventuelt lave nogle af dem i skolens lektiecafé.

Der er i hver klasse aftalt nogle særlige regler, som klassens elever naturligvis skal følge. Det samme kan gælde i nogle timer og i nogle fag.

Særligt for idrætsundervisning

Det forventes, at eleverne medbringer passende idrætstøj og -sko samt håndklæde til idrætsundervisningen.

Hvis eleven kører i skolebus, forventer vi, at den følger de regler og opfordringer, som buschaufføren fortæller den. Hvis eleven går i 5.-9. klasse og bor i Langå By, må eleven kun benytte skolebussen, hvis buschaufføren giver lov. Hvis eleven kører på cykel, knallert eller lignende, skal den huske at overholde færdselsloven og respektere skolepatruljerne. Skolepatruljerne er elever fra skolen, som frivilligt hjælper med at gøre trafikken sikker for alle andre, og deres anvisninger gælder for alle børn og voksne, kørende og gående.

Sanktioner hvis reglerne overtrædes

De fleste problemer med kørsel i skolebus klares med en opdragende snak med buschaufføren, men engang imellem skal elevens forældre og klasselærer være med, så de sammen med eleven kan sikre, at den fremover deltager i transporten på en hensigtsmæssig måde. Der kan i sjældne tilfælde blive tale om, at eleven i en periode ikke må benytte skolebussen.

Hvis vi opdager ulovligheder med kørsel eller din cykel, knallert mv., vil vi give den pågældende elevs forældre besked om dette. Vi vil også informere dem, hvis eleven ikke respekterer skolepatruljerne.

Hvis en elev ødelægger noget, skal den meddele dette til en voksen.

Glemte sager (beklædningsgenstande, ure, smykker mv.) bliver ved slutningen af en uge samlet og indleveret hos pedellen i kantinen. Hvis en elev mister noget, skal han/hun sige det til en voksen, så de sammen kan undersøge, om det mistede er fundet og indleveret på kontoret eller hos pedellen.

Med passende mellemrum bliver der ryddet op i de glemte sager og uafhentet tøj gives til genbrug.

Bemærk i øvrigt, at skolen ikke er erstatningspligtig over for ting, som eleverne medbringer i skolen.

Sanktioner hvis reglerne overtrædes

Hvis en elev har ødelagt noget, skal eleven og dens forældre erstatte det. De fleste har en forsikring, som dækker udgifterne.

Hvis en elev mister noget, hjælper vi den med at finde det. Hvis det ikke lykkes, er der desværre ikke noget at gøre ved det. Eleven og dens forældre er erstatningspligtige, så hvis det ikke elevens egne ting, den har mistet, skal den betale for det, der er blevet væk.

Hvad karakteriserer den gode undervisning?

Det er et sammenfald af mange forhold, som rigtigt mange personer har indflydelse på, f.eks. lærere, forældre, elever.

Nogle gange skal der meget lidt til, for at undervisningen ikke opleves som noget positivt. Det kan være to elever, der kommer for sent, og som lige på vej på plads skal give kammeraterne en besked eller flere, eller det kan være den ukoncentrerede elev, der for tredje gang spørger om noget, som måske ikke engang er relevant i situationen.

Hvad kan den enkelte familie gøre?

Det er forældrene, der skal sørge for, at eleverne har forståelse og respekt for forventningerne og lærer at arbejde med disse forventninger.

Vi ved godt, at der godt kan være ting, der trækker i en anden retning, og at der kan være forventninger, der er svære at leve op til.

Men hvis alle prøver, og det lykkedes 98 %, så betyder de sidste 2 % ikke så meget. Så kan man måske godt grine lidt af den sjove hændelse eller hjælpe ham/hende, der har svært ved det.

Der skal også stilles forventninger til mange andre forhold, men lige præcis dette ved vi er noget, som alle kan være med til at gøre noget ved.

Parathed

 • Alle kommer til tiden både kl. 8:00 og efter hvert frikvarter.
 • Alle møder udhvilede op.
 • Alle er parate til at modtage undervisning, og hvis man ikke er helt klar, så prøver man at lade være med at vise det/fortælle det til hele klassen.
 • Alle har fået og får fyldt brændstof på tanken. Det kan godt være flere små mellemmåltider.
 • Alle møder op med de bøger, hæfter, mapper, der skal bruges.
 • Alle har styr på blyanter, blyantspidsere, viskelæder og lommeregner.
 • Alle har tøj på, der passer til dagens opgaver og ikke kun til idræt.

Hensyn

 • Hvis man skal lave noget, der kan forstyrre, så gør man det så hensynsfuldt som muligt.
 • Man hjælper andre eller giver plads til at andre kan få hjælp.
 • Hvis man skal have hjælp, venter man på, at det bliver ens tur.

Vilje

 • Alle prøver selv, og man venter med at række hånden op, til man har prøvet.
 • Alle prøver at lave lektier.
 • Alle undgår at være den, der starter med en handling, der kan skabe uro.