Undervisningens organisering

Langå Skole har en række principper for undervisningens organisering, her under fagfordeling og skemalægning.

Undervisning

På Langå Skole tilstræber vi at give eleverne det størst mulige udbytte af skolegangen samt tilgodese så mange elever som muligt i undervisningen.

På Langå Skole er undervisningen en vekselvirkning mellem traditionel klasseundervisning, bevægelse i undervisningen, eksperimenterende og opsøgende arbejde fra elevernes side samt forskellige former for projektarbejde.

Vi søge en nøje afvejet balance mellem den almindelige skoledag og øvrige arbejdsdage (temauger, fagdage, hytteture, ekskursioner, alternative skoledage etc.).

Fagfordeling

I samarbejde med medarbejderne udarbejder skoleledelsen fagfordelingen med fokus på sammenhæng og kontinuitet for den enkelte klasse samt de fælles løsninger for klasserne som helhed. Medarbejdernes linjefag og styrkeområder indgår som vigtige elementer i udarbejdelsen af den samlede fagfordeling.

I øvrigt foretages fagfordelingen, så nedennævnte punkter tilgodeses i videst mulig omfang.

  • En lærer er kun klasseleder i en klasse.
  • Indskolingen forestås af så få lærere som muligt i den enkelte klasse. Støtteundervisning m.m. kan bevirke, at flere lærere inddrages. Endvidere kan timer i de praktisk/musiske fag tillægges faglærere.
  • Hvis ikke andre forhold forhindrer det, viderefører en lærer et fag det følgende skoleår. Dog vil der være et naturligt skift efter 6. klasse.
  • Det tilstræbes, at en klasse får både mandlige og kvindelige lærere.
  • Det tilstræbes, at lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer har de pågældende fag.

I den udstrækning fagfordelingen fraviger disse principper, foretager skolelederen en orientering af skolebestyrelsen. 

Skemalægning

0.-3. klasse har undervisning i tidsrummet kl. 8:00-13:50 man - ons og 8:00 - 13:00 tor - fre.

4.-6. klasse har undervisning i tidsrummet kl. 8:00-14:45.

7.–9. klasse har undervisning i tidsrummet kl. 8:00-14:45

Valgfagene for 7. - 9. placeres en dag i 6. og 7. lektion.

Idræt, billedkunst og håndværk og design samt madkundskab har sammenhængende timer.

Det tilstræbes, at nogle faglektioner ligger parallelt på en årgang.