Undervisningens organisering

Langå Skole har en række principper for undervisningens organisering, herunder fagfordeling og skemalægning.

Fagfordeling

I samarbejde med medarbejderne udarbejder skolelederen fagfordelingen ud fra sit kendskab til den enkelte medarbejders styrkeområder.

I øvrigt foretages fagfordelingen, så nedennævnte punkter tilgodeses i videst mulig omfang.

  • En lærer er kun klasseleder i en klasse.
  • Indskolingen forestås af så få lærere som muligt i den enkelte klasse. Støtteundervisning m.m. kan bevirke, at flere lærere inddrages. Endvidere kan timer i de praktisk/musiske fag tillægges faglærere.
  • Hvis ikke andre forhold forhindrer det, viderefører en lærer et fag det følgende skoleår. Dog vil der være et naturligt skift efter 6. klasse.
  • Det tilstræbes, at en klasse får både mandlige og kvindelige lærere.
  • Det tilstræbes, at lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer har de pågældende fag.

I den udstrækning fagfordelingen fraviger disse principper, foretager skolelederen en orientering af skolebestyrelsen. Meget stramme normeringsbestemmelser i flere situationer kan også have negativ indflydelse på fagfordelingen.

Skemalægning

0.-3. klasse har undervisning i tidsrummet kl. 8:00-14:00.

4.-6. klasse har undervisning i tidsrummet kl. 8:00-14:50.

7.–9. klasse har undervisning i tidsrummet kl. 8:00-15:35

Valgfagene placeres en dag i 6. og 7. lektion.

Ingen elever har skemabundne mellemtimer. Da ikke alle tysktimer kan placeres i ydertimer, kan elever, der ikke har tysk, dog få mellemtimer.

Idrætstimer er sammenhængende.

Håndværk og design samt madkundskab har sammenhængende timer.

Billedkunst har sammenhængende timer, evt. semesterlæsning.

Nogle værkstedsfunktioner indlagt i fagene i 3.-5. klasse forsøges lagt sammenhængende efter aftale med de implicerede lærere.

Det tilstræbes, at nogle timer ligger parallelt på en årgang.